​UN-Duurzaamheids Top in Johannesburg

Auteur: Helene
Datum: 25-11-2002
Sinds Johannesburg is “Duurzaamheid” de “vervulling der wet.” 

Helene ging eind augustus, met een al door de Heer voorbereide reis- en gebedspartner, Gerda S., naar de WSSD II in Johannesburg, ZA, de UN World Summit on Sustainable Development. Op deze VN Wereld Topkonferentie over Duurzame Ontwikkeling moest definitief duidelijk worden dat het begrip “sustainability” voortaan als HET criterium voor ALLE menselijke beslissingen en activiteiten zal gelden. In het nederlands wordt het vertaald met “duurzaamheid”. Het is een holistisch concept, dat met alle daaraan verbonden aspecten alle terreinen van ons leven bestrijkt. Het eronder liggende grondmotief is, in verhullende taal verborgen, de zorg voor de “gezondheid” en het welbevinden van een verpersoonlijkte en vergodde-lijkte “(Moeder) Aarde.” 

In Johannesburg werd bekeken hoe de internationale wetten die in het afgelopen decennium op de grote VN-konferenties tot stand zijn gekomen, en die alle “sustainability” als grondmotief hebben, in de bij de VN aangesloten landen ten uitvoer worden gebracht en wat er aan moet worden toegevoegd. Zo zal bijv. onder de leiding van de Unesco in het hele onderwijs, van kleuterschool tot universiteit, van dit concept uitgegaan moeten worden: curriculums moeten opnieuw vastgesteld, onderwij-zend personeel herschoold worden. Het is in feite afgodendienst. Veel regerings-leiders en gedelegeerden lijken niet te weten wat het concept inhoudt en welke gevolgen ratificatie er van voor hun land heeft. 

Teneinde een “sustainable way of life” te verzekeren zijn grondbeginselen opgesteld en neergelegd in de “Earth Charter,” door de aanhangers ervan de nieuwe “Tien Geboden” genoemd die ook een aanzet zou zijn voor de grondwet voor een nieuwe wereld orde(!) Daarin wordt godsdienst ondergeschikt verklaard aan “sustainability.” De Earth Charter werd als de “Hoop voor de Toekomst” in de WSSD II binnengedragen in een kist, genaamd “Ark of Hope,” die versierd was met tekens uit oosterse en new age religies (lijkend op de Ark van het verbond, kompleet met draagstokken). Dit is geen grap, het is bloedige ernst. Vele internationale vip’s hebben al hun steun betuigd aan deze Charter; Lubbers zit in de stuurgroep, onze Koningin ontving in 2000 het eerste kostbare exemplaar. Wie zich, na aanname ervan door de VN Alg Vergadering, niet stoort aan de nieuwe verordeningen kan worden vervolgd, door het ICC, het internationaal strafhof in... Den Haag. 

Echter, de afgoderij met de aarde zal een vloek van God over de mensheid brengen, en we zien daar al voortekenen van, Jes.24. We weten dat God ook deze ontwikkeling onder Zijn bestuur houdt. Gerda en Helene ondervonden Gods zorg en voorziening. Hij opende bijzondere deuren, Hij beantwoordde specifieke gebeden, ze ontmoetten bijzondere mensen. Helene is bereid er spreekbeurten over te houden.

Webdesign and build by Gopublic