Gods stem verstaan

Auteur: Helene
Datum: 13-07-2017
           
Het verstaan van Gods stem.
 
God spreekt tot ons, verstaan we Hem ook?

 
§1. Inleiding: God wil met ons spreken.
 
Door de eeuwen heen hebben mensen wegen gezocht om met hun verzoek door te dringen tot degene die ze als hun god beschouwden.
De God die zich openbaart in de Bijbel hoort de mensen niet alleen, Hij spreekt ook zelf tot hen. Dat is uniek, vergeleken met de andere godsdiensten.
 
God zelf is degene die het initiatief in het spreken neemt. Het communiceren met de mens ging van God zelf uit. Gebed is wel omschreven als het sprekende gedeelte van de relatie met God. Een relatie zonder communicatie is een dode relatie. Die communicatie is essentiëel om de relatie levend te houden.
 
In de Bijbel lezen we dat er voordat de wereld en de mens geschapen werden ook communicatie was tussen de verschillende personen van de Drie-enige God. "Laat ons mensen maken".Die God sprak en gaf ook taal aan de mens. Hij wil met de mens spreken en wil ook dat we met Hem spreken.
 
In §4 zien we dat God tot ons spreekt in de Bijbel, maar die bestond nog niet toen God de mens had geschapen en met hem begon te communiceren. We kunnen daarom veronderstellen, en de Bijbel ondersteunt dat, dat God en de mens met elkaar spraken door middel van een taal. Dat is tenslotte ook het eerste waar we aan denken wanneer we het over spreken hebben.
Vanaf het begin wil Hij tot ieder mensenkind spreken. (Het voert echter in dit artikel te ver om dat toe te lichten.)
Er zijn door de zonde barrières gegroeid in de relatie tussen God en de mensen. Die maken dat het lijkt alsof Hij niet hoort, maar niemand die ernaar verlangt Hem te kennen wordt zijnerzijds uitgesloten.
 
Een waarschuwing:
God spreekt ook nu tot Zijn kinderen. Daarbij kunnen we (leren) onderscheiden of Hij tot ons persoonlijk spreekt, tot een gemeente of tot het wereldwijde Lichaam van Christus.
Er kunnen ook andere stemmen tot ons spreken, zie §6. Daarom moeten we leren te onderscheiden of het spreken echt van God was. Wanneer we geloven dat de Heer spreekt tot een deel van het Lichaam van Christus (van 2 mensen tot velen) met een boodschap die om antwoord/reaktie vraagt, dan moet dat ook door anderen getoetst worden. Wanneer één persoon denkt dat God tot hem gesproken heeft kan deze dat wel delen, maar er (anders dan bij de ware profeten in het O.T.) geen dwingende gevolgen aan verbinden. Het verabsoluteren van een boodschap die één persoon ontving is het begin geweest van diverse sekten.
 
Er zijn zoveel bijzondere getuigenissen van mensen in stammen die nooit het Evangelie hadden gehoord, en ook geen Bijbel hadden, en tot wie “de God van de lucht’’ heeft gesproken, dat we mogen concluderen dat God al die mensen zo liefheeft dat Hij ze de gelegenheid geeft Hem te leren kennen.
Wanneer we ernaar verlangen om die levende relatie met God te hebben dan willen we wellicht ook weten op welke wijze God spreekt en hoe we dat kunnen horen of opmerken. Daar gaat dit artikel over.
 
Schriftgedeelten zijn uit de NBG-vertaling.
 
---------------------
§ 2. God spreekt op veel manieren.
Soms is het zeer onverwacht, zoals bij de jonge Samuël, of bij Saulus op de weg naar Damascus. Zowel Samuël als Saulus/Paulus gingen begrijpen wie het was die tot hen sprak. Wij moeten ook gaan leren Gods stem te verstaan.
 
In Joh.10: 27 zegt Jezus: 'Mijn schapen horen naar mijn stem'.
Een lam kent de stem van de herder niet, een schaap wel.
Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor dat we Zijn stem leren verstaan.
 
In Job 33: 14 zegt Elihu:
'Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op'.  
Het probleem dat we niet horen wat God zegt ligt bij ons, niet bij God. In een levende relatie mag verondersteld worden dat de gesprekspartners wederzijds opletten op wat de ander communiceert. We moeten daarom ook zelf opletten.
          
§3. Wijzen waarop God spreekt.
 
3.1 . Met een hoorbare stem.
 
Zoals al aangeduid ligt het voor de hand dat het horen van een hoorbare stem de manier was waarop de eerste mensen God tot zich hoorden spreken. Uit hun geschiedenissen, die beschreven zijn in de Bijbel, krijgen we ook duidelijk die indruk.
 
Soms vragen mensen ongelovig, of spottend, “Spreekt God dan hoorbaar?” Het antwoord is : ‘’Ja, dat kwam vaak voor.’’ Het gebeurde vroeger, en ook in onze tijd gebeurt het wel. ‘’
 
Enkele voorbeelden:
Van mensen in de tijd van het Oude Testament tot wie God sprak, kennelijk met een hoorbare stem:
God sprak tot Adam, in het paradijs, ook nadat hij gezondigd had. God riep hem en sprak met hem.
God sprak tot Kaïn.
Tot Noach, met heel specifieke opdrachten,
Tot Abraham, vele malen.
Tot Jakob, Mozes, Samuel, David, de profeten.
Hoewel God ook tot hen sprak op andere manieren, hoorden zij niet zelden een hoorbare stem.                   
Bij de doop van Jezus was er een hoorbare stem, en later op de berg der verheerlijking­ eveneens.
 
§3.2 Door de mond van profeten
De schrijver van de brief aan de Hebreeën stelt dat God vele malen tot Zijn volk gesproken heeft door de mond van de profeten. Dat kunnen we ook herkennen, wanneer we die geschriften lezen. Dikwijls spreekt God, door de mond van de profeten, in de Ik-vorm. Zoals in Jesaja 41 en 42. Of God spreekt tot een profeet en vertelt hem wat de profeet namens God tot het volk moet zeggen. Zie Jer. 1:5-10
Op veel plaatsen in het Oude Testament is Jezus, het Woord Gods, zelf aan het woord. Jesaja 49, Psalm 22 zijn hier een voorbeeld van.
 
§3.3 Door de Zoon
Toen Jezus kwam sprak God, zegt de Hebreeënbrief, tot hen in de Zoon. De Zoon is het vleesgeworden Woord, Hij is Gods ultieme spreken.
Jezus sprak, gaf onderwijs, vermaande, profeteerde, legde uit en openbaarde alles wat de discipelen weten moesten. Hij WAS Gods boodschap, Gods hoorbare stem.
Hebr. 1:1: God heeft tot ons gesproken in de Zoon, Jezus wordt in Johannes 1:1 het Woord genoemd. Taal is bij God begonnen, Hij gaf het aan de mensen. Zelf was Hij in persoon degene die volmaakt communiceert.
Tijdens zijn leven op aarde heeft de Zoon van God onderwezen, vermaand, getroost, aangemoedigd, inzicht gegeven. Alleen Hij, erkenden de discipelen, heeft woorden van eeuwig leven.
Na Zijn hemelvaart spreekt Jezus tot Paulus, Hand. 18:9; 23:11 (‘’die nacht stond Jezus bij hem’’). Niet alleen kwam de verheerlijkte Heer daarin terug naar de aarde (ook dat is dus mogelijk!), maar Hij sprak tot Paulus.
Petrus hoorde die stem, toen hij op het dak in gebed was, Hand.10:13. Later spreekt Jezus tot de apostel Johannes , zie Openbaring 1:17-19.
 
Het horen van een hoorbare stem lijkt na de tijd dat Jezus op aarde was wel af te nemen. Misschien vergissen we ons daarin, omdat veel niet is opgeschreven, en we het daarom gewoon niet weten. We kunnen echter niet zeggen dat het helemaal niet meer voorkwam, zoals sommige theologische richtingen stellen.
 
Er zijn ook getuigenissen van mensen uit onze tijd die de hoorbare stem van God gehoord hebben.
 
3.4. God sprak met een stem die een mens kon horen
In/ door visioenen/ gezichten. Lees de geschiedenissen van
         Jozua,
         Ezechiel
         Daniel
         Johannes (o.a.op Patmos)
         Petrus
 In een visioen of gezicht ziet de betreffende persoon iets wat zich niet toont aan het natuurlijke oog en hoort hij woorden/zinnen die hij niet hoort met het natuurlijke oor. Dat kan kort zijn maar ook langere tijd in beslag nemen.
Een visioen is een helderder beeld dan een gedachte, of dan een impressie. (Je kunt je het visioen later heel goed herinneren).
 
Visioenen hebben vaak te maken met het doel en het plan van God, dat Hij op een boven- natuurlijke manier geeft.
         Voor de groei van het koninkrijk.
         Voor de bevordering van Zijn wil in ons leven.
Als waarschuwing, voor ontwikkelingen die komen en om ons daarvoor aan te zetten tot gebed.
         Als bemoediging.
 
§3.5 God sprak met een stem die een mens kon horen
In/door dromen.
         In een droom sprak God tot Salomo, Jozef (de timmerman).      
     
Maar ook ‘spreekt” God door dromen in de zin dat Hij door een droom iets aangeeft of duidelijk maakt, ook al hoort de dromer geen stem.  
Bijv. overkwam dat Jozef (de zoon van Jakob); dat overkwam ook de Farao in Egypte, en het overkwam een heidense Nebukadnezar.        
 
Elihu lichtte in zijn spreken met Job toe:
         'In een droom, in een nachtgezicht
         wanneer een diepe slaap op de mensen valt
         in sluimering op de legerstede
         dan opent Hij het oor der mensen
         en drukt het zegel op de vermaningen, tot hen gericht..' Job 33: 14-v.v.  
 
In Numeri 12 zegt de HERE:" ...Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes,.....
Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadse­len, maar hij aanschouwt de gestalte des HEREN"
 
3.6 Ook Indrukken, impressies , kunnen van de Here zijn; deze kunnen vrij sterk zijn. (kom ik nog op)
 
3.7 Ook de Heilige Geest wil tot ons spreken, zie Joh. 16: 8,13-15
Door de Heilige Geest legt God Zijn wet in ons hart Ezech. 36: 26- 28. Zie §5.
Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Godswege gesproken zegt Petrus, 2 Petrus 1: 21. Dat houdt dus in dat God tot ons kan spreken door andere mensen heen. Zie verder §5.
 
We mogen hieruit begrijpen dat de drie-enige God tot mensen heeft gesproken en spreekt. -Als de God die de schepper is van hemel en aarde en die zich aan Israël openbaarde als Jahweh, en die in Christus onze Vader wil zijn, -door Zijn Zoon Jezus Christus die ook het Woord is, en -door de Heilige Geest.
          
§4. God spreekt door Zijn Woord, de Bijbel.
God heeft ervoor gezorgd dat wij, zoveel eeuwen nadat Jezus op aarde was, ook Zijn eigen Woord kunnen lezen en ‘’verstaan”.
Rom. 16:26: (het geheimenis)..'thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken..'
         Het is Gods zorg geweest dat de geschriften die de Bijbel vormen tot ons zijn gekomen. De geschiedenis van hoe dat gebeurd is, is een groot wonder.
 
Het Woord van God heeft als doel gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. "Elk schriftwoord is van God ingegeven, en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid", 2 Tim.3:16. "Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbren­gen", Deut. 30:14.; de Geest der waarheid.."...zal uit het mijne nemen en het u verkondigen", Joh.16: 14.
         "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis", Hosea 4: 10.
Dank zij de vele zendelingen/vertalers die de Bijbel, of gedeelten ervan, omgezet hebben in een van de duizenden talen op aarde, kunnen wij en met ons zeer velen zelf de Heer tot ons horen spreken in Zijn Woord!  
Wij dragen hierin zelf een grote verantwoordelijkheid:
         We moeten zelf dat Woord lezen, bestuderen, schrijven, memorise­ren, persoonlijk maken, het uitzingen. Het lezen voedt onze geest.
Een beproefde manier hierbij is dat we ons bij het lezen drie vragen stellen:
- Wat staat er precies, en wat staat er niet? - Hoe leer ik door dit gedeelte iets van God kennen wat ik nog niet wist, of wat in de loop van de tijd al weggezakt was? En- is er iets in dit gedeelte dat mij persoonlijk raakt en waarop ik zelf moet antwoorden/reageren/over bidden?
Regelmatig zullen we ervaren dat het Woord, als Logos, tot ons spreekt en we ervaren dat God tot ons spreekt.
We kunnen soms ook opmerken dat een bepaald Schriftgedeelte, één of meerdere verzen, ons heel diep treft. Het kan bijv. een specifiek antwoord op een specifieke vraag zijn, of een vermaning of troost in een specifieke situatie, een leidraad voor een toekomstige situatie of fase in ons leven. We mogen dat ontvangen als een manier waarop God tot ons persoonlijk spreekt. (We noemen dat ook wel een Rhema-woord.) Het raakt ons diep.
 
§5. De Heilige Geest wil ons iets duidelijk maken.
Zoals genoemd in de vorige § heeft het Woord van God als doel gehoorzaamheid des geloofs te bewerken, in heel ons leven. Er zijn veel situaties waarvoor het Woord van God heel duidelijke aanwijzingen geeft. Maar er zijn ook situaties waar de Bijbel niets over zegt en waarvoor we toch graag Gods wijsheid willen ontvangen. Een paar voorbeelden, een beetje simpel maar om het duidelijk te maken. Je kunt naar verschillende functies solliciteren, wat kies je? Ga je naar de universiteit of ga je een baan zoeken? Is het goed om dit huis te kopen? Is dit de persoon die de Heer voor je bestemd heeft?
Ik geloof dat we daarvoor een beroep mogen doen op Gods Heilige Geest. En Hij wil het ook doen. De Heilige Geest is de Geest van God zelf. Hij heeft volkomen overzicht over het heden, het verleden en over de toekomst. Hij weet wat er in het verleden gebeurd is en Hij kent Gods plan met ons leven, en met dat van anderen.
Hoe leidt Hij ons dan, en hoe merken we dat?
Om dit uit te leggen moet ik een kleine excurs maken:
 
§.5.1 Excurs:
De Bijbel onderscheidt aan de mens:
Geest, ziel en lichaam.
De ziel omvat verstand (het denken, in het engels: the mind), wil, en emoties.
 
Vanaf de conceptie heeft de mens 'geest'. (Dit is meer dan ‘’adem’’). "God is geest en wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid" zegt Jezus in Joh. 4. Hij bedoelt daarmee dat het niet in onze natuur­lijke aard ligt om God te aanbidden, maar we kunnen er ook uit leren dat de geest een belangrijk instrument is om God te aanbid­den. God heeft ons in feite 'geest' gegeven om met Hem te kunnen communiceren, maar, door de zondeval is onze geest daar­voor uitgeschakeld. We zijn, in dat opzicht, dood in onze overtre­din­gen.  
         De menselij­ke geest heeft nog meer functies, en ze functio­neren geen van alle meer optimaal, maar ze zijn niet allemaal 'dood'. Want als onze geest helemaal niet meer zou functioneren zouden we sterven.
         In de wedergeboorte maakt God zelf onze geest weer levend voor God. En Zijn Geest komt in ons wonen. De functie om Gods stem te verstaan wordt hersteld, ook al moeten we dat leren. Ook het kunnen opmerken van Gods tegen­woor­digheid wordt hersteld.
God gebruikt a.h.w. onze geest als Zijn ' medium' om met ons te communi­ceren. Hij werkt in onze geest en vervolgens beinvloedt onze geest onze ziel en ons lichaam.
 
         Het bijzondere nu is dat als de Heilige Geest ons iets duidelijk wil maken Hij soms direct tot ons spreekt in onze geest, maar op andere momenten ook die andere aspecten van onze persoonlijkheid wil gebruiken. Onze ziel (dus ver­stand, wil, of gevoel, en ook ons lichaam) worden soms door hem gebruikt om ons iets duidelijk te maken, tot ‘’ons te spreken’’.
Terug naar de grote lijn:
 
§5.2.1 De Heilige Geest maakt ons iets duidelijk in
onze geest: er is een stem van binnen, die iets zegt. Ik heb gemerkt dat dat eigenlijk altijd op een onverwacht moment gebeurt. Zelfs als je op antwoord ‘’wacht’’ komt het toch vaak op een onverwachte manier en een onverwacht moment. (In § 6 ga ik in op andere stemmen die kunnen spreken, en hoe we dat kunnen leren onderscheiden).
§5.2.2.Dat antwoord kan ook door anderen komen, bijv. in een onverwachte profetie, of in een preek of in een gebed. Want we zijn geen onafhankelijke mensen, en God gebruikt dikwijls anderen uit Zijn Lichaam. Wanneer die ander onze situatie niet kent spreekt het ons erg aan.         
Openbaring: 1Cor. 12: 7-12, aan het Lichaam van Chr.!
        
§5.2.3 Er zijn situaties waarin we mogen kiezen tussen A of B en geen van beiden zijn verkeerd of slecht, maar we weten niet wat het beste is. God weet wat Zijn plan is voor ons, en wat het beste is. Hij wil vrede geven over de ene keus en Zijn vrede wegnemen over de andere keus (die dus op zich niet verkeerd is, maar gewoon niet de beste keuze is). Daar mogen we om vragen. Dit is gebaseerd op Kol.3: 16:
         Het woord vrede daar is brabeuo, grieks, en het betekent: als scheidsrechter, arbiter optreden. A of B? > A? : vrede weg? dan B! De Heer wil dit doen voor Zijn kinderen.
         Jes. 57: 21 :goddelozen hebben géén vrede.
 
§5.2.4. De Heilige Geest wil ons geloof geven. Dat is het Geloof: waar Hebr. 11:1 over spreekt: het is een zeker weten, naar de mate die de H.G.geeft. In Gal.2:20 .spreekt Paulus over’’ ..door het geloof van de Zoon van God’’, het is Christus zelf die dat geloof in ons geeft.
 
§5.2.5.We hebben allemaal een geweten ontvangen, met een besef van goed en kwaad. 'Het Geweten' werkt. Niet zozeer "spijtig, sorry hoor", maar berouw: de droefheid naar Gods wil, brengt inkeer tot heil, 2 Cor.7: 10.
        
onze ziel: verstand:
         Hebr. 4: 12 de H.G. scheidt vaneen ziel en geest, schift overleggingen en gedachten van het hart.
        
Een 'plotselinge' gedachte, bidt die uit. Mensen hebben
allebei 'dezelfde' gedachte: Matth. 18: 19: eenparigheid.
"Kleine, zachte stem' die je "hoort":
God spreekt in je, vaak op een onverwacht moment, b.v. voordat je je zin uitgebeden hebt.
Indrukken die je met de ' ogen van je hart' " ziet", Efez. 1:18
 
Er komt een 'herkenning' na een poosje. God laat b.v. 'even' iets zien, om je iets duidelijk te maken, waardoor je een situatie beter kunt inschatten.
 
Onze ziel: wil
Ex. 25: 1, "...wiens hart hem dringt.."
Psalm 27: 8, David:" Van uwentwege zegt mijn hart: Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht,..."
 
In de wedergeboren mens werkt Gods wil: "die, om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken werkt," Phil. 2:13.
"Niet mijn, maar uw wil geschiede.."
Er is een gezindheid naar het vlees, en een gezindheid naar de Geest, Rom. 8:5. Vanuit de laatste is er het verlan­gen, de wil, God te behagen.
 
Onze ziel: gevoel, "iets van Gods hart ervaren".
Joh.11: 33, verbolgenheid, een boosheid die niet uit jezelf is.
Ontroering,: huilen voor b.v. misbruikte, of verstoten kinderen, de Joden, slaven, mensen die vervolgd worden; de apathie in Gods gemeente; over je stad.
 
Soms tranen die je zelf niet begrijpt, of boosheid; als je erover door gaat bidden maakt God het duidelijk; tranen, leugen van de boze geëxposeerd).
 
Een 'gevoel' van zwaarte komt op je, je ervaart de druk,(Let­land, China), je ervaart Gods afwezigheid; of je ervaart Gods aanwezigheid. Is een geestelijk 'gevoel'.
Ook: je 'voelt' de onreinheid, of de bezetenheid bij iemand.
 
Je gaat leren bepaalde gevoelens te herkennen.
B.v. je bent 'bevreemd' over een bepaald gedrag van iemand, je hebt een gevoel van 'ongemakkelijkheid'. Je wilt er geen aandacht aan besteden. Later hoor je dat er echt iets fout was en je weet: ik wist dat er iets was. Dit niet aan anderen zeggen, maar de noodzaak is dan: ermee naar de Heer gaan. Voorbede, en op je hoede zijn, niet zomaar met iemand in zee gaan.('check).'
 
De Heilige Geest maakt ons iets duidelijk in ons lichaam.
Hartkloppingen, ..'ik moet dit zeggen, maar: wanneer, hoe?'
Pijn in je lichaam, plotseling, in een vergadering, kan een woord van kennis zijn.
Er gebeurt iets in je lichaam, en er zit een diepere beteke­nis achter. (De Heer onderwees me jaren geleden over mijn spreken, d.m.v. pijn in mijn mond).
 
§6 . Nog meer wijzen die God gebruikt om ons een boodschap te geven. Je kunt zeggen: Dat zijn ook wijzen waarop God tot ons spreekt:
 
F. Door engelen.
Daniel 9: 21- 23, om inzicht te geven
Hebr.1: 14
Psalm 103: 20, :die Zijn woord volbrengen.
 
G. Door kunst
Bezaleel, Ex. 35: 31
Door symbolen: Hebr. 9: 8-10, 23; Gal. 6:20, 'het kruis' staat ergens voor.
Door drama: Jer.19: 1,2,10-13.
Ezech.4: beleg van Jeruzalem; 12: 7-12: E. moet een gat in de muur maken; is een 'Godsspraak'!
 
H.Door omstandigheden. Die moeten we leren onderscheiden. De boze regisseert omstandighe­den om ons op een dwaalspoor te brengen. Vb. Jona.
Leren onderscheiden is een proces.
 
 
God wil tot ons spreken. We kunnen Zijn stem leren kennen. Er zijn meer stemmen die tot ons komen: die van ons eigen arglistige hart, die van anderen, en ook de 'stem' van de boze.
 
Een hulp om Gods stem van die van de boze te onderscheiden:
Gods stem is vermanend, ernstig, liefdevol, troostend, streng.
Maar nooit bedreigend, intimiderend, je onder druk zettend.
 
We moeten wat we horen toetsen. Gods Woord is een lamp voor onze voet, en een licht op ons pad. De Heilige Geest spreekt zichzelf nooit tegen, Hij neemt immers uit wat van de Vader en van Jezus is, en dat verkondigt Hij.
 
"De vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad", Hebr. 5:14.

 Bemoediging om onszelf te oefenen hierin,  en ons door de Heilige Geest te laten onderwijzen:
"Want allen ,die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods," Rom. 8: 14.
 
 

Webdesign and build by Gopublic